Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ICARUS AVIATION GROUP s.r.o.

Článek 1. Podmínky letu

1.1 Společnost Icarus Aviation Group s.r.o. buďto sama nebo ve spolupráci zajišťuje a organizuje lety letadlem nebo vrtulníkem.

1.2 Konkrétní a řádně naplánovaný let se uskuteční za předpokladu vhodného počasí (viz. Článek 2) s přihlédnutím na ostatní další skutečnosti tak, aby let byl proveden řádně a bezpečně.

1.3 Pasažér letu nebo osoby na palubě musí dbát a respektovat instrukce, které před letem pověřený pilot nebo instruktor sdělí každému účastníkovi zamýšleného letu vč. letu samotného.

1.4 Pilot / instruktor (viz. Článek 6) má právo vyloučit ze zamýšleného letu osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Taktéž může dle leteckého zákona vyloučit osoby agresivní nebo s podezřelým chováním, kterým by mohli negativně ovlivnit průběh letu, a to bez

1.5 Pasažér letu nebo osoby na palubě nesmí jakkoliv zasahovat do leteckých přístrojů či jinak zasahovat do řízení, pokud to není výslovně povoleno velitelem letu (viz. Článek 6).

Článek 2. Povětrnostní podmínky

2.1 K provedení letu jsou nezbytné vhodné povětrnostní podmínky, tak aby byl let proveden

2.2 Let může být zrušen v případě nevhodného či zhoršeného počasí, jako je silný vítr, zvýšené turbulence, silné termické proudy, bouřka, nízká oblačnost, mlha a další meteorologické vlivy, kterém znemožňují provedení bezpečného a pohodlného letu. O takovémto stavu vždy rozhoduje Velitel letadla (kapitán, pilot-in- command, PIC) s právem

2.3 V případě, že nastane situace (viz. bod 2.2), bude operativně domluven náhradní termín letu, avšak max. do doby platnosti Dárkového poukazu (viz. Článek 3).

2.4 Vývoj počasí nelze jakkoliv ovlivnit, ale pouze předvídat a pokud nastane situace (viz. bod 2.2), anebo let z těchto důvodů bude předčasně ukončen, není to důvodem na odstoupení od smlouvy (viz. Článek 8).

Článek 3. Dárkové poukazy

3.1 Icarus Aviation Group s.r.o. vystavuje vlastní dárkové poukazy – originály, který je nutné mít s sebou k předložení, aby mohl být let uskutečněn. Takový poukaz má vždy unikátní sériové číslo, jméno osoby nebo osob, místo odletu, typ letadla nebo vrtulníku, druh letu, počet minut letu, vyznačené datum vystavení, dobu platnosti, originální razítko a podpis pověřené osoby.

3.2 Bez platného dárkového poukazu není možné let uskutečnit ani si objednat termín letu.

3.3 Platnost poukazu je standardně 12 měsíců od zaplacení a taktéž je tato platnost na poukazu čitelně vyznačena.

3.4 Na požádání lze vystavit elektronický dárkový poukaz, který má platnost originálu.

3.5 Dárkový poukaz lze komukoliv darovat, je přenosný a to vždy do doby jeho vyznačené platnosti.

3.6 Dárkový poukaz po době platnosti Icarus Aviation Group s.r.o. neprodlužuje a stává se neplatným bez jakékoliv náhrady škody.

3.7 Na zničený, poškozený nebo ztracený dárkový poukaz lze vystavit duplikát za jednorázový poplatek 300,- Kč.

3.8 Icarus Aviation Group s.r.o. si vyhrazuje právo měnit dárkové poukazy či jejich grafickou podobu

3.9 Informace pro objednání letu jsou natištěny na zadní straně Dárkového poukazu. Podmínky k objednání letu (viz. Článek 4) a (viz. Článek 7).

3.9.1 Při letech pilotem letadla / vrtulníku na zkoušku nelze předem odhadnout schopnosti klienta a bude vždy brán ohled na jeho schopnosti a aktuální stav s ohledem na Článek 1, 2, 6, 7.

3.9.2 Pokud klient z jakéhokoliv důvodu požádá o změnu poukazu, bude mu doúčtován rozdíl ceny původního poukazu a poukazu nového. V případě nižší ceny nového poukazu se peníze nevrací.

3.9.3 Za ztrátu dárkového poukazu a následným zneužitím nese plnou odpovědnost majitel takového

Článek 4. Objednání termínu letu

4.1 Veškeré informace a podrobnosti k letu jsou k dispozici na zadní straně všech poukazů vydaných Icarus Aviation Group s.r.o.

4.2 Termín odletu je nutné rezervovat minimálně 7 dnů předem na tel. čísle 608 266 393 s ohledem na pracovní dobu (Po-Pá: 8-16 h) nebo formou SMS či e-mailu. Vždy je nutné sdělit číslo dárkového

4.3 Z provozně – technických důvodů si Icarus Aviation Group s.r.o. vyhrazuje právo změnit místo odletu a typ letounu na nejbližší letiště tak, aby kvalita letu zůstala zachována oproti původnímu

Článek 5. Piloti a instruktoři

5.1 Všichni piloti a instruktoři Icarus Aviation Group s.r.o. mají veškerá pilotní oprávnění / licence, vč. požadovaných leteckých kvalifikací dle zákona

Článek 6. Letecký zákon

6.1 Veškerá letecká činnost se řídí zákonem o civilním letectví č.49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Velitel letadla (kapitán, pilot-in- command, PIC) má právo s konečnou platností rozhodnout o způsobu provedení či neprovedení letu.

Článek 7. Letadla a váhové limity

7.1 Každý letoun má výrobcem specifikované max. váhové zatížení vč. hmotnostního max. zatížení na sedadlo.

7.2 V případě nadlimitní váhy osoby/osob nelze plánovaný let uskutečnit a není to důvodem odstoupení od smlouvy.

7.3 Max. váhové limity na sedadlo pro: letadla typu Cessna 172 (125kg), vrtulníky typu R44 (125kg).

Článek 8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Při nákupu dárkového poukazu či služby Icarus Aviation Group s.r.o. přes Internet má zákazník/klient právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od zakoupení.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah mezi klientem a Icarus Aviation Group s.r.o. se řídí těmito Všeobecnými podmínkami “VOP” a to na dobu určitou.

9.2 Zakoupením Dárkového poukazu klient souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zároveň se zavazuje seznámit s těmito podmínkami i držitele dárkového poukazu.

9.3 Platnost “VOP” ode dne 1. 1. 2014.